Verwijderen verkeersborden

Gemeente Leeuwarden verwijdert duizend verkeersborden (bordensanering)

De gemeente Leeuwarden verwijdert nog dit jaar ongeveer 1000 verkeersborden, dat is iets meer dan 10% van alle verkeersborden in de hele gemeente. Het verwijderen van de borden creëert veelal een verkeersituatie die overzichtelijker en daarmee veiliger is dan voorheen. Het verwijderen van de borden levert tevens een bezuiniging omdat er minder onderhoud/ beheer nodig is. Ook gaat het verwijderen van de borden de verrommeling in de openbare ruimte tegen.

Het nut van verkeersborden

Verkeersborden staan er voor de weggebruiker. Waar het wegontwerp en/ of de verkeersregels niet leiden tot het gewenste verkeersgedrag zijn verkeerstekens zoals borden een oplossing. Bij teveel verkeersborden gaat dit ten koste van de begrijpelijkheid, het voorspelbare verkeersgedrag en daarmee ook de verkeersveiligheid. Het is bekend dat weggebruikers zo’n 10 á 20 procent van de borden daadwerkelijk zien. Bij het toepassen en plaatsen van verkeersborden is het daarom belangrijk dat gestreefd wordt naar terughoudendheid en uniformiteit. Dit is zelfs een wettelijke verplichting. Een kwalitatief goed beheerd verkeersbordenbestand is een visitekaartje van de stad, dorp en de gehele omgeving.

Welke borden worden verwijderd?

Om een juiste inschatting te maken van de te verwijderen bebording is er per bord beoordeeld of deze kan blijven of kan worden verwijderd. In een aantal gevallen is een bord wettelijk gezien niet nodig. in andere gevallen is de situatie ook zonder bord duidelijk. Zo kan bijvoorbeeld alleen belijning op de weg de situatie prima weergeven. Dan heeft het bord geen toegevoegde waarde en wordt het weggehaald. Een laatste maar belangrijke check is of de bebording (nog) correct is. Mocht de verkeerssituatie zijn gewijzigd, maar een bord niet weggehaald, dan wordt het bord nu alsnog verwijderd.

Wat gebeurt er met de borden?

De nieuwere borden dit nog in goede staat zijn worden bewaard voor nieuwe verkeerssituaties, de oudere borden worden gerecycled. De planning is dat alle overbodige borden aan het einde van 2016 zijn weggehaald. Vanaf heden wordt met een scherpere blik gekeken naar het plaatsen van borden om onnodige borden te voorkomen.

Kunnen jullie veel reacties verwachten?

De meeste borden zijn overbodig, hebben dus geen functie. Naar verwachting zullen weggebruikers deze niet missen, wat dan ook weinig reacties op zal leveren. Er zijn in schoolomgevingen en in het buitengebied relatief veel waarschuwingsborden die worden verwijderd. Dit op basis van voortschrijdend inzicht gecombineerd met gezond verstand en richtlijnen/ aanbevelingen. Dit kan bij ouders/ scholen en overige weggebruikers reacties oproepen. Deze vragen kunnen indien nodig doorgezet worden naar Rubert Enter, rubert.enter@leeuwarden.nl. De wijkmanagers en dorpenmanager zijn eveneens op de hoogte van deze sanering.

Tijdspad

Woensdag 5 oktober zal wethouder Harry van der Molen het eerste bord verwijderen tijdens een persmoment. Dezelfde dag worden in de Huis aan Huis de verkeersbesluiten gepubliceerd die voor circa 300 borden noodzakelijk zijn. Ook verschijnt een informerend artikel in de HaH. De 1000 borden worden door een aannemer de komende maanden verwijderd. Deze zal starten met de 700 niet verkeersbesluitplichtige borden die de gemeente als wegbeheerder zonder meer mag verwijderen.

This entry was posted in gemeente-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.