Keatsferiening “Mei elkoar Nij Libben”
opgericht in 1923
bestuur
Arnold Jorna voorzitter 06-22553586
Rini Pijper secretaris 058-2552486
Catrien Schuurman penningmeester 06-53678111
Hylke Andringa onderkomen 06-30696261
Angela Terra jeugdcommissie 06-52351933
.
e-mail     website     facebook     twitter

 

Comments are closed.