Keatsferiening “Mei elkoar Nij Libben”
opgericht in 1923
         
  bestuur      
         
  Arnold Jorna voorzitter 06-22553586  
  Angela Terra secretaris 06-52351933  
         
         
         
        .
  e-mail     website     facebook     twitter    
         
         
         
         

 

Comments are closed.