Mienskipssoarch      hulp bij zelfstandig wonen
Mienskipssoarch ondersteunt waar nodig en gewenst, mensen bij het zo zelfstandig mogelijk verblijven waar zij dit wensen en maakt daarbij maximaal gebruik van hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in de directe leefomgeving. Tevens stimuleert Miso inwoners van wijken en dorpen na te denken over de nodige en gewenste voorzieningen ten behoeve van een zo groot mogelijke autonomie van de inwoners in het dorp en de wijk. Het verbinden van mensen en mogelijkheden is hierbij leidend.
In de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou van de gemeente Leeuwarden en de dorpen Aldeboarn en Akkrum van de gemeente Heerenveen wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door Stichting Mienskipssoarch.Het uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen en gelegenheid heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Op het moment dat dit door ziekte, beperkingen of psychische problemen niet meer zo vanzelfsprekend is, kunt u Mienskipssoarch vragen  mee te denken en een oplossing te zoeken voor uw vraag. Mienskipssoarch kan indien nodig een voorziening toekennen. Vanaf 1 januari 2014 ondersteunt Mienskipssoarch namens de gemeente Leeuwarden eveneens bij sociale problematiek waaronder bijvoorbeeld schulden, opvoedingsproblemen, relatieproblemen, etc..
Contactpersoon voor Wytgaard:  Ria Hobert   tel. 06-12510180
e-mail     website

Comments are closed.