Bestuurlijke – geschiedenis St. Gerhardusschool

Toen in 1920 de Wet op de gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs door beide kamers was aangenomen en doorgevoerd, kwam ook bij het kerkbestuur van de parochie “Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart” te Wijgaard, bestaande uit de heren pastoor Gerhardus Verwaaijen, Jan Jarings Hettinga en Germen Rients van der Weij, het plan op om tot stichting van een school voor dat onderwijs over te gaan.

Dit moest gebeuren voor de inwerkingtreding der Wet op 1 januari 1921 en wel om onder de gunstige bepalingen te vallen die de betrokken Minister voor bijzondere scholen had gesteld en tevens om zo buiten de bemoeiing van de Gemeentelijke overheid om, de school in eigen beheer te kunnen houden.
Daartoe en tot welslagen van het gehele plan, verzekerde het kerkbestuur zich van de bijstand van de heren Pier Tjebbes de Vries, Watze Teakes Roorda en Broer Teakes Roorda, tezamen deel uitmakend van de zogenaamde schoolcommissie. Om te komen tot de benodigde gelden en ook om de parochianen in de gelegenheid te stellen het plan daadwerkelijk te steunen, werd door de commissie besloten de parochianen een collectieve inschrijving aan te bieden en wel als volgt:
a)     Voor schenkingen
b)     Voor renteloze voorschotten en
c)      Voor leningen tegen overeen te komen rente
Het resultaat van de inschrijving was ƒ. 50.357,50 en was wel zodanig dat er zonder financiële moeilijkheden tot uitvoering van het plan kon worden overgegaan. Een gunstig gelegen groot terrein tegenover de kerk aan de straatweg werd aangekocht van de erven van wijlen Teake Jans Roorda, voor de som van ƒ. 8.000,– welk terrein na uitroeiing van boomgewas en demping der bermsloten uitermate geschikt kon worden geacht.

schoolHet maken van een bouwplan werd opgedragen aan architect Kroes uit Amersfoort, welk bouwplan de algemene goedkeuring van de commissie kon wegdragen.

Het zou bovendien een praktisch en solide gebouw worden en zeer schoon in uitvoering. De bouw der school werd bij publieke aanbesteding gegund aan de firma Kingma van Hantum, voor de som van ƒ. 26.630,–.

Onder het bekwame toezicht van opzichter Sipke van der Meer uit Wijtgaard vorderde de bouw voorspoedig en naar volle tevredenheid, zodat bij de plechtige opening op 1 december  1921 door ieder moest worden getuigd dat hier een schoon en doelmatig bouwwerk tot stand was gebracht.
De totale kosten voor terrein en schoolgebouw bedroegen toen ƒ. 41.583,–.

Bij de plechtige inwijding der school, waaraan door heel de parochie werd deelgenomen, waren aanwezig deken Vaas uit Leeuwarden met zijn gevolg, de pastoors uit omliggende parochies, de burgemeester der Gemeente Leeuwarderadeel en het hoofd der openbare lagere school van Wijtgaard. Bij het uittreden van die school van de r.k.leerlingen, de school welke in de Buorren naast café ’s-Lands Welvaren stond, werd door een oudercommissie aan het onderwijzend personeel onder passende woorden een blijvend aandenken aangeboden.

Als eerste leerkrachten der R.K.school traden in functie de heer Hendericus Sterenberg uit Stadskanaal als hoofd en mejuffrouw A. Groenstege van Irnsum als onderwijzeres.

De nieuwe school werd genoemd naar pastoor Gerhardus Verwaaijen, die op dat moment al 17 jaren pastoor was van Wijtgaard en dat zou blijven tot 1927.Van de overgebleven gelden werden twee arbeiderswoningen gebouwd (aan de Fopma’s Reed nr. 4 en 6)
In 1927 werd begonnen met de bouw van een onderwijzerswoning naast de school. De woning werd gebouwd door timmerman Broer van der Meer uit Wijtgaard naar een ontwerp van architect Witteveen uit Leeuwarden. Voordat tot bouw kon worden overgegaan moest eerst een op het terrein staande oude dubbele huizinge worden afgebroken. In 1936 kwam er een nieuwe Rijksregeling, waardoor het financieel beter werd de school over te dragen aan de Gemeente.

Men had tot dan toe ruim rente gekregen van de geleende gelden waarvan men de parochianen rente kon betalen en zelfs nog overhield. Van het geld wat in 1936 voor de school van de Gemeente werd ontvangen, werden de leningen afgelost, zodat de parochianen hun gelden terug konden krijgen. In 1968 kwam de school onder het bestuur te staan van de Stichting Katholiek Onderwijs te Leeuwarden (S.K.O.L).

Tot 1981 is de st-Gerhardusschool in gebruik geweest en daarna afgebroken.
Een nieuwe school werd gebouwd; de huidige Teake Jan Roorda school.

Meer foto’s van de st-Gerhardusschool

(It Havenpypke – april 1980)

Geef een reactie