top of page

Wijziging statuten Dorpsbelang Wytgaard


Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.


Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

  1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);

  2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;

  3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;

  4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;

  5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Naast de verplichte aanpassingen willen we ook enkele achterhaalde punten wijzigen en de herkiesbaarheid veranderen van twee naar één keer.


De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. Indien tijdens de komende ledenvergadering (op vrijdag 24 september) niet de helft van de leden aanwezig is wordt hierna tussen 10 en 30 dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.


Een concept van de nieuwe statuten is hieronder te vinden en op verzoek te verkrijgen bij één van de bestuursleden.


Statutenwijziging Dorpsbelang Wytgaard (concept)
.pdf
Download PDF • 211KB

Comments


bottom of page